Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym działającym pod adresem casestudy.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Wydawcą Serwisu jest UXON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87.
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Wydawcę – Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie, jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 5. Serwis nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez niego magazynu pod tytułem „CASE STUDY”.
 6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią internet.
 7. Rozpoczęcie korzystania z Usług Serwisu niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 9. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. Definicje

 1. Usługodawca – UXON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, NIP: 5272805068, REGON: 367076906, KRS: 0000674065.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę objętych Regulaminem.
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na podstawie Regulaminu.

III. Zakres usług

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są:
  • możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, wideo, audio) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
  • sprzedaż case study, a także prenumeraty magazynu „CASE STUDY”;
  • przesyłanie na pocztę elektroniczną codziennego newslettera (CASE STUDY CLUB), który gromadzi linki do materiałów, które pojawiły się w Serwisie.
 2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
 3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

IV. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci internet z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania internetu.

V. Zawarcie umowy świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę. Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 2. Zawarcie niektórych umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 4. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

VI. Płatności

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi płatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
 3. Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu PayU.pl.

VII. Zakup prenumeraty

 1. Serwis prowadzi sprzedaż prenumeraty magazynu „CASE STUDY”, a tym samym dostępu do treści premium. Aby ją zakupić, należy wejść na stronę casestudy.pl/prenumerata i złożyć zamówienie.
 2. Po złożeniu zamówienia na towary klienci otrzymują automatyczną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, z informacją o odebraniu zamówienia przez Serwis.
 3. Sprzedawane wydawnictwa są dostępne w sklepie internetowym Serwisu do wyczerpania ich nakładów. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością otrzymywania wpłat.
 4. Niezrealizowane zamówienie może zostać anulowane na życzenie klienta.
 5. Ceny prenumeraty podawane są w PLN. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany oferty sklepu, cen towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 6. Wysyłka zamówionych magazynów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki jest wliczony w cenę prenumeraty.
 7. Dane osobowe zamawiających są przetwarzane przez UXON Sp. z o.o. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie określa paragraf XI Regulaminu.
 8. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie – jedynie za zgodą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.
 9. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU SA przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 10. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.pl.

  Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu Payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową serwisu PayU.pl.

  W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 11. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.
 12. W przypadku, gdy Usługobiorca, korzystając z usługi SMS Premium, nie otrzymał SMS-a zwrotnego z unikalnym kodem dostępowym, może złożyć reklamację na e-mail reklamacje@casestudy.pl. W innych przypadkach prosimy o kontakt na e-mail Usługodawcy biuro@casestudy.pl.
 13. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów na stronie casestudy.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towaru), z wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny):
  • prasy;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 14. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie podanym w pkt 13. paragrafu VII Regulaminu. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niepogorszonym w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep Serwisu zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez klienta należność na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
 15. Wydawca Serwisu nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

VIII. Newsletter

 1. Cotygodniowy newsletter , który gromadzi linki do materiałów, jakie w ciągu ostatniej doby przed jego wysyłką pojawiły się w Serwisie, dostępny jest dla każdego Usługobiorcy, który prenumerauje magazyn „CASE STUDY”.
 2. Na podany podczas rejestracji adres e-mail jako pierwszy przesyłany jest e-mail z linkiem aktywacyjnym. Jego użycie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych po zapoznaniu się z treścią zgód. Po aktywacji subskrypcji codziennie, w godzinach wybranych przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym, wysyłany jest newsletter.
 3. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne. W każdej chwili można zrezygnować z jego subskrypcji poprzez link dezaktywacyjny w newsletterze lub kontakt z Usługodawcą.

IX. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Korzystając z Serwisu, Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad netykiety.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 7. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności case study, artykuły i zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail rodo@casestudy.pl z informacją, jakiej Usługi Serwisu dotyczy.

  W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest Usługodawca, czyli UXON Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87. Administrator gwarantuje podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, ich poufności zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane do celów wykonywania Usług Serwisu, w szczególności zapewnienia dostępu do Serwisu, kontaktu, dokonywania zakupów online, realizacji umów, a także - po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na otrzymywanie informacji handlowych na adres e-mail - do celów marketingowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie dokonywane jest w określonym celu, zakresie i czasie niezbędnym do realizacji Usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody Usługobiorcy wskazywanych każdorazowo w Serwisie w sposób zrozumiały i widoczny.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w może być niezbędne w niektórych przypadkach jak np. kontakt z Usługodawcą, zawarcie umowy, zapisanie się do newslettera. W każdej chwili zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana o ile nie stoi w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują prawa:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona taka zgoda,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu lub publikowaniu artykułów i case study w Serwisie nie stosuje się części przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wskazanych w art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r.
 6. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. Są to podmioty świadczące usługi informatyczne, techniczne, księgowe. Wszystkie podmioty, którym Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych wymaganych przepisami prawa.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@casestudy.pl, listu na adres siedziby Usługodawcy: UXON Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87.

XI. Pliki cookies

 1. Usługodawca może używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza jego stronę internetową. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Usługodawcy.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie zastąpić automatyczną obsługę plików cookies obsługą indywidualną (zmiana ustawień w przeglądarce internetowej). Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies (zablokowanie) może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Usługobiorcy dzięki linkom umieszczonym w Serwisie.

XII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
  • w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login),
  • w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

XIII. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek wyrejestrowania się przez Usługobiorcę poprzez link dezaktywacyjny lub kontakt z Usługobiorcą poprzez adres rodo@casestudy.pl lub listownie na adres pocztowy siedziby Usługobiorcy.
 3. Umowa świadczenia płatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
 4. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie.
 5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej casestudy@casestudy.pl. Wszelkie pytania, oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych przez Usługodawcę można kierować na adres rodo@casestudy.pl lub listownie na adres siedziby.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2023 roku.